Teşvik yönetim sistemi yazılımı, karmaşık mevzuatlardan dolayı hesaplanamayan SGK teşvik,
destek ve indirimlerine dair iade tutarlarını hızlı, güvenilir, tam ve doğru olarak hesaplayan bir yazılımdır.
İşletmenin elde etmiş olduğu teşvik, destek ve indirimleri ayrı ayrı hesaplar, analiz eder ve en avantajlı olanı
seçerek detaylı olarak raporlar.

Teşvik yönetim yazılımı;

 • İşyeri E-bildirge şifreleri ile SGK veri tabanı ile bağlantı kurar.
 • Teşvikli bildirgeler için geçmiş ve cari dönemdeki tüm personelleri otomatik olarak SGK sistemi
  üzerinden tarar.
 • SGK veri tabanından alınan bilgiler doğrultusunda sorgulanan işyeri ve çalışanlarının yürürlükteki
  teşvik kanunlarına uygunluğunu sorgular, analiz eder ve detaylı olarak raporlar.
 • Personelin birden fazla teşvik kanununa uygunluğunu tespit ederse kazancın en maksimize olduğu
  teşviği hesaplar ve seçer.
 • Tüm dönemler için otomatik Ek-İptal-Asıl belgelerini oluşturur.
 • Alt işverene ait çalışan bilgileri otomatik SGK üzerinden çekip teşviğe esas bilgileri derleyerek
  teşvikten yararlanacak azami derecede personeli tespit eder.
 • Tüm geçmiş dönemleri ve cari dönemi hatasız olarak hesaplar.
 • Yeni çıkacak teşvikleri otomatik olarak günceller.

Sağladığı faydalar;

 • Teşviklerden maksimum fayda sağlar.
 • Ekstra iş yükü oluşturmaz.
 • Detaylı rapor verir.
 • Sabit hizmet ücreti alınmadığı için ekstra ödeme yükü oluşturmaz.
 • Sistem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak geliştirilmiştir.
 • İnsan kaynakları planlamalarına katkı sunar.

Süreç akışı;

 1. Adım : Gizlilik sözleşmesinin tarafımızca imzalanmasının ardından E-bildirge şifrelerinin paylaşılması
 2. Adım : Teşvik tutarlarının hesaplanması için ücretsiz tarama yapılması
 3. Adım : Hesaplanan teşvik tutarlarının müşteri ile paylaşılması
 4. Adım : Teşvik danışmanlığı için hizmet sözleşmesinin imzalanması
 5. Adım : Teşvik listelerinin müşteri ile paylaşılması
 6. Adım : Teşvik kazancının SGK tahakkuklarında görüntülenmesi


Pilot çalışma;
İletişim formundan mesaj yollayarak ücretsiz pilot çalışma yaptırabilirsiniz.
Gerekli bilgiler;
Firma İsmi, Kullanıcı adı, Sistem Şifresi, İşyeri Şifresi

İstihdam teşvikleri; çalışan sayısı ve işyeri uygunluğuna bağlı olarak verilen teşviklerdir.

İşverenler söz konusu SGK Teşviklerinden; ilgili mevzuatın şart ve kriterlerinin karmaşıklığı, her ay için
ayrı ayrı hesap yapma zorunluluğu olması ve yanlış bildirimlerin cezaya tabi olması gibi nedenlerden dolayı
ya eksik yararlanmakta ya da yararlanamamaktadırlar.

Sizler de dönemsel bütçe rakamlarınıza yük olan gizli SGK prim maliyetlerinizi azaltarak bütçenize katkı
sağlayabilir ve çalışanlarınıza yönelik yatırım kararlarınızı yönlendirebilir, bu sayede İnsan kaynakları
ve muhasebe / finans departmanlarınıza destek sağlayarak çalışanlarınıza yönelik maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Yürürlükteki SGK Teşvikleri;

5510     –  %5 Hazine desteği;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet Katkısı”nı düzenleyen 81’inci maddesinin (ı) bendine göre: Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında hizmet akdi ile sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

6111 (4447/10)   –  İlave istihdam teşviki;
Kapsama giren sigortalıların primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı (prime esas kazanç alt sınırına bağlı olmaksızın), işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
İşverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetini de ayrıca üstlenmektedirler. 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tümişverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödemektedirler. 6111 Sayılı Kanunla getirilen SGK teşviği (4447/10)) bu teşvikten yararlanabileceği tespit edilen çalışanlar için ödenilen %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan vermektedir.

6645 (4447/15)   –  İş-Kur işbaşı eğitim teşviki;
İşbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcıların, program sonrasında 3 ay içinde aynı meslekte işe alınması durumunda işe alan işverenler; İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile sigorta primi işveren hissesi, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

7103 (4447/19) 
 –  İlave istihdam teşviki;

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin (2029/30=67,65TL) sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları  üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin sigortalının 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanır.

7103 (4447/20)    – Bir senden bir benden teşviki;
2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ile 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren, bu
sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince 18-25 yaş arasındaki
sigortalılardan ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla,
01.01.2018 tarihinden itibaren işe alınanlardan işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede 10
günden fazla 4 (a) ve (c) kapsamında çalışmamış olmaları ve isteğe bağlı sigortalı hariç 4 (b)
kapsamında sigortalı olmamaları,
İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,
İşe alındıkları tarihten 2018 Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere destek kapsamına giren
sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi
primlerinin tamamı işverenlerin ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene
prim desteği sağlanacaktır. Sağlanacak destek en fazla iki sigortalı için geçerli olacaktır.
Ayrıca prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere; sigortalının
destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar, ücret desteği olarak SGK tarafından İşverene ödenecek ve destek tutarı
Fondan karşılanacaktır. Sağlanacak prim ve ücret desteği sigortalının işe alındığı ayı takip
eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.

5921 (4447/50)   –  İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin teşvik;
Bu kapsamda; işsizlik ödeneği alanların, işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son 6 aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde 1’i, işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

6770   – Asgari ücret desteği;
Asgari ücret desteği özel sektör işverenlerin 4a kapsamında çalışan işçileri için verilen 100 tl’lık destektir. 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan asagri ücret desteği 2018 yılında Ocak ve Eylül ayları arasında olmak üzere 9 ay süre ile uygulanacaktır.

4857    –  Engelli teşviki;
İşverenlerce istihdam edilen her engelli için (istihdam yükümlülüğü olsun veya olmasın) prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.
18 Şubat 2014 tarihinden geçerli olmak üzere gerek zorunlu çalıştırılan özürlü gerekse kontenjan fazlası çalıştırılan özürlü için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine’ce karşılanmaya başlamıştır.

6486   –  Kalkınmada Öncelikli İllere İlişkin Teşvik;
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen illerde, 4-1/a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan söz konusu beş puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan indirim uygulanır.

6322    –  Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Teşvik;
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip,yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

5746   –  Ar-Ge teşviki;
Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde Çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.

5225   –  Kültür yatırımları teşviki;
Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 5510 sayılı Kanun uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50 si, işletme aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla %25 i Hazinece karşılanmaktadır.

İlave istihdam teşviklerinden hangi işverenler yararlanabilir?

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verenler,
 • Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayanlar,
 • İlave çalışan istihdam edenler,
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödeyenler,
 • Sigortasız işçi çalıştırmayanlar, ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)

İlave istihdam teşviklerinden hangi işverenler yaralanamaz?

 • Kamuya ait işyerleri,
 • Sermayesinin %50’si kamuya ait olan ortaklıklar,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası
  anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

İşverenler bu koşullara ek olarak sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar, yurtdışında çalışan sigortalılar ve daha önce çalıştığı iş yerinde teşviklerden yararlanmış sigortalılar için teşviklerden yararlanamaz.