7103 Sayılı SGK Teşvikinin(4447/19) Amacı ve Mahiyeti

Kadınların, gençlerin ve engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek amacıyla 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’nin 2’inci Mükerrer Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Torba Kanunun 42. maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19. maddesi ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında uygulanan SGK teşviği (4447/19) bu teşvikten yararlanabileceği tespit edilen çalışanlar için ödenilen işçi ve işveren paylarının tamamının (Brüt ücretin %37,5’inin), çalışanın koşullarına bağlı olarak belirlenen süre boyunca (12 ay – 18 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan vermektedir.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin igortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları  üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin sigortalının 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanır.

7103 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi

4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19/20. maddeleri gereği düzenlenen istihdam teşvikleri, 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında ilave istihdam sağlayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Sigortalı yönünden faydalanma koşulları;

Çalışanın 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olası,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

İşe alındığı tarihten önceki 3 aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde toplam 10 günden fazla kayıtlı olmaması gerekir.

Bu koşullara uyan çalışanlar için 12 ay süreyle, bu koşullara ek olarak 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engelli çalışanlar için 18 ay süreyle teşvikten faydalanılabilecektir.

İşveren yönünden faydalanma koşulları;

İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması,

Primlerin yasal süresinde ödenmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

Bu madde hükümleri;

  • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
  • 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
  • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar, hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Bu teşvik kapsamında coğrafi bölge sınırlaması ve çalışan sayı sınırlaması yoktur.