6111 Sayılı SGK Teşvikinin(4447/10) Amacı ve Mahiyeti

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre ;

4447 Geçici 10.maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetini de ayrıca üstlenmektedirler. 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tümişverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödemektedirler.

6111 Sayılı Kanunla getirilen SGK teşviği (4447/10)) bu teşvikten yararlanabileceği tespit edilen çalışanlar için ödenilen %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan vermektedir.

6111 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi

4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden geriye kalan kısmının tamamının Hazine tarafından karşılanmasını öngören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde

31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sigortalı yönünden faydalanma koşulları;

Destekten yararlanma süresi  (18-29 Yaş Arası)

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 48 ay

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 36 ay

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen 24 ay

Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay

Destekten yararlanma süresi (29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden)

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 24 ay

Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da İŞKUR işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir

Söz konusu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan girdiği işyeri işverenince, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Ancak, işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması nedeniyle geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalıların teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalmaları, ardından yeniden işe alınmaları ve mesleki yeterlik belgesini/işgücü yetiştirme kursunu bu dönemde almaları/bitirmeleri halinde, bahse konu sigortalılardan dolayı geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Bu durumda teşvikten yararlanılmış olan ilk süre ikincisinden düşülecek ve söz konusu sigortalıdan dolayı maddede öngörülen süreden fazla yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

İşveren yönünden faydalanma koşulları;

Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

Ortalama sigortalı sayısı,

Sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan diğer şartlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir.

6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayıran en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de geçerli olmasıdır.

Ayrıca meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması ve çalışan sayısı sınırlaması yoktur.