Geriye dönük SGK teşviklerinden faydalanma;

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 Sayılı Torba Kanunun 70. maddesine göre;

SGK tarafından ilgili kanunlarla sağlanan teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanmamış olan işverenler, ilgili Kanunun yürürlük tarihini (1 Nisan 2018) takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde (1 Mayıs 2018 – 31 Mayıs 2018) Kuruma başvurmaları halinde, yararlanılmamış olan teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecekler.

Belirtilen tarihten sonra başvuru yapan işverenler başvuru tarihinden önceki 6 aylık dönemdeki teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilecekler.

Söz konusu iade tutarlarının, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınarak hesaplanması, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren (1 Ocak 2019) üç yıl içinde altı ayda bir eşit taksitlerle mahsup edilerek ödenmesi planlanmaktadır.

Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir.  Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.  Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.